Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2005.

szeptember

15.

ÉRTESÍTŐ

22.

évfolyam

13. (810.) szám

 

Őszi szám

 „Szent Pál apostol nyomdokain”

2005. május 17–28-ig

Jubileumi zarándoklatunk tagjai

az athéni Akropoliszon

Pál apostol útjain: Athén

 

Tartalom:

 • Főpásztori szentmise
 • Plébánosi üdvözlet
 • Szent Pál apostol nyomában Görög- és Törökországban
 • Ismerjük meg ministránsainkat (II)
 • Pillanatfelvételek missziónk életéből
 • Akiknek sokat köszönhetünk (II)
 • Ifjusági lelkigyakorlat áprilisban
 • Egy csapattábor élményei
 • Emberek halásza - Találkozás Ratzniger bíborossal
 • Magyar orvosok münchenben
 • Időpontok-Találkozók-Rendezvények
 • Hivatalos órák, szentmisék
 • Dr. Erdő Péter bíboros

  Őeminenciája dr. Erdő Péter bíboros,

  esztergom-budapesti érsek,

  Magyarország prímása

  missziónk fennállásának 60. évfordulója

  alkalmából ünnepélyes hálaadó szentmisét celebrál advent első vasárnapján,

  2005. november 27-én 10.30 órakor

       a Damenstift-templomban.

  A szentmise után fogadás lesz missziónkon csoportjaink közreműködésével. Mindenkit szeretettel várunk.

  * * *

  Fel

  Kedves Keresztény Testvérek!

  Az idő folyamában, a történelemben élünk, és bennünk él egy emberöltőnyi időre a történelem. A globalizált világ méreteiben csupán parányi töredék missziónk létének eddigi hat évtizede, de számunkra, akiket külhonban összeköt a közös nyelv és hit, kiemelkedő fontosságú, mert a mi múltunk és egyben örökségünk. Ez a büszke szám nem csupán száraz történeti mérföldkő, hanem létünk és jövőnk meghatározója is.

  A múltra emlékezünk, és a jövőbe pillantunk, látva a világ és benne a hajdan világosan látó Európa mai zűrzavarát. Ebben a káoszban szilárdan hisszük, hogy a világ rendjében mind­örökre Krisztus marad „az út, az igazság és az élet”. Annak van jövője, aki nyomába szegődik. Ez késztessen minket arra, hogy hívő szívvel, keresztény hitünkben és erkölcsiségünkben megújulva, egyházi közösségünk jövőjébe vetett reménnyel ünnepeljük jubileumunkat.

  Isten áldása, valamint magyarok és bajorok Nagyasszonyának közbenjárása kísérjen bennünket, hogy jövőnk és üdvösségünk érdekében, megújult lelkülettel éljük meg a krisztusi élet gazdagságát. Missziónk története és mai keresztény küldetésünk egyaránt erre kötelez minket.

  Merka János, plébános

  Itt jártunk

   

  Fel

  Szent Pál apostol nyomában Görög- és

  Törökországban

  Szent Pál apostol bejárta szinte az egész Római Birodalmat, három térítő útját az Apostolok Cselekedeteiből ismerjük. Több kiadós zarándoklat is kitelne ezekből az utazásokból. Mi az Égei-tenger partján tértünk be azokba a városokba (Athén, Korintus, Tesszaloniki, Filippi, Efezus), ahol Pál apostol oly fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot az itt lakó pogányoknak, akik közül többen megkeresztelkedtek, aztán egyházköz­ségeket alapítottak. Hozzájuk szólnak később írt, az Újszövetségből ismert levelei.

  A zarándoklat során a korai és későbbi kereszténység egyéb fontos emlékhelyeit is felkerestük.

  Utunkat Athénben kezdtük. Athén s az egész általunk bejárt terület az I. sz.-ban (Pál működése idején) már a Római Birodalomhoz tartozott, de a görög-hellenisztikus kultúra még élt és virágzott az egész keleti provinciában. Az Akropoliszra menet útba esik az Agora, Athén egykori főtere, ahol Pál apostol a feltámadt Krisztust hirdette az athénieknek. Két szép cédrusfa jelzi a helyet és egy sziklába erősített bronztábla őrzi görögül a szavait, melyeket nekünk János atya olvasott fel magyarul. A görög filozófián nevelkedett athéniek körében nem járt nagy sikerrel, de azért néhányan megtértek. Így Dénes, a nagyhatalmú Areopagosz (bíróság) tagja, aki később Athén első püspöke lett.

  Pál még a régi fényében láthatta a fellegvárat, amelynek falai között a görögök isteneiknek tisztelegtek. Nekünk még így romokban, itt-ott felállványozva is lélegzetelállító volt. Nemcsak a szépsége lenyűgöző ennek az épületegyüttesnek, hanem a kora is. 2500 éve állnak itt, Periklész politikai és Pheidiasz művészi teljesítményét dicsérve. Athén az akkori görög világ legszebb városa volt.

  Szabadtéri mise

  Athénból a Sziszüphosz alapította Ókorintusba mentünk tovább. Ezt a már a görög időkben két kikötője jövedelméből nagyon gazdag nagyvárost ugyan a rómaiak uralmuk nyitányaként, a Kr. e. VI. sz.-ból származó Apolló templom kivételével, teljesen lerombolták, de később Cézár újjáépíttette. Így Pál odaérkezésekor virágzó, de híresen bűnös életet élő várost talált. Annál nagyobb sikerként élhette meg, hogy másfél éves ott-tartózkodása után egy életerős keresztény közösséget hagyott hátra. Mint a korintusiakhoz írt levelei tanúsítják, később is kapcsolatban maradt velük. Első szabadtéri szentmisénk oltárául annak a szónoki emelvénynek a talapzata szolgált, amelyről Szent Pál prédikált. Olvasmányként a Szeretet Himnuszának egy részletét olvastuk. Itt még a misét bemutató atyák is nagyon megilletődtek! Magyar vonatkozású látnivaló is akad a környéken, a 6346 m hosszú Korintusi-csatorna, melyet Gerster Béla magyar mérnök tervei szerint építettek 1892–93-ban.

  Delphibe mindenkinek érdemes betérni, „aki erre jár”! Egyedülállóan gyönyörű helyen fekszik a Parnasszus déli lejtőjén, 600 m magasságban, másfélmillió olajfa és a napfényben ezüstösen csillogó hegyek között. Az ókorban a tengerre is kilátás nyílt innen. Ma a víz helyén is olajfa-ligetek csillognak. Nem csoda, hogy emberemlékezet óta kultikus hely volt itt. Először a földanyának Gáiának áldoztak itt, később Apolló kultusz alakult ki. Hisz Apolló itt lakott, mindjárt a szomszédban, a múzsákkal együtt a Parnasszus tetején.

  Az ókor leghíresebb jóshelye volt itt Kr. e. a VI. sz-tól Kr. u. a IV. sz. végéig. Volt idő, amikor semmilyen fontos politikai döntés nem született a delphi jósok megkérdezése nélkül. Nemcsak uralkodók, hadvezérek, de kisemberek is kértek és kaphattak itt választ Apollótól kérdéseikre. A közvetítő Isten és ember között a hipnotikus állapotban lévő papnő, Pythia volt. Pythia szavait a profétész értelmezte, és hexaméterekbe szedve közölte az érdekeltekkel. De nem csak jóslás folyt itt. A jósdának rabszolgafelszabadító joga is volt és az Apollóhoz érkező zarándokok ihatták a Kassotis forrás vizét (ma Szent Miklós gyógyforrás), színházi előadásokon, sportversenyeken vehettek részt. Idegenvezetőnk jóvoltából szakszerű vezetést kaptunk, így fogalmat alkothattunk a kereszténység előtti kultúrák „működéséről”. 

  Meteorak

  Lenyűgöző természeti környezetben, mint a vadmadarak sziklákra épített fészkei ülnek a valószerűtlen alakú, égbetörő szürke kőtömbök tetején a Meteora kolostorok, az ortodox Görögország büszkeségei. Ott fent a rettentő magas sziklák csúcsain ég és föld között az Istenhez közel választott lakóhelyet magának a IX. sz-tól kezdve sok remete, hogy életét imádkozással, meditációval és ortodox szövegek tanulmányozásával töltse. A barlanglakásokból idővel egyszerű remetelakok épültek kápolnával, majd az Athoszból a martalócok által elűzött szerzetes, Athanasziosz 1344-ben megalapította, és 14 szerzetessel felépítette a Nagy Meteorának nevezett sziklán az első kolostort. Gigászi munka lehetett, hiszen a sziklafalak függőlegesek, és a kolostor a környező települések szintje felett több mint 400 m magasságban épült. Később hívő fejedelmek és főurak támogatásának köszönhetően egész kolostorváros épült fel a sziklák tetején, ahol a szerzetesek Athanasziosz regulái szerint éltek.

  A Teremtőnek való teljes odaadás lelkiállapotában az arra érdemes kezek csodálatos művészeti remekműveket alkottak. Freskók, ikonok, arany, ezüst ötvösmunkák, faragások díszítik a kolostorok templomait. Ezek mind a szerzetesek munkái. Békesség és áhítat tölti el a látogatót itt, ahol a vékony, sárga, illatos gyertyák fénye megvilágítja a szentek aszkétikus alakjait, az ikonosztázok és a glóriák aranyozásai fénylenek. Mások ezek az ábrázolások, mint amit mi megszoktunk, de a jelenetek ismerősek! Feltűnő, hogy valami különleges nagy erő árad a Jézust, mint Pantokrátort ábrázoló képekből, valamint az is, milyen nagy szeretettel és mindig főhelyen ábrázolják az Istenanyát. Az Istennek szentelt kolostorváros hosszú virágkor után lassú hanyatlásnak indult. A hajdan volt 23-ból ma már csak hat működik. Mi kettőt láttunk: a Szent István női és a Varlaam férfi kolostort.

  Thesszalonikiben Pál csak pár hónapot időzött, nekünk sem volt sok szerencsénk. Későn és esőben érkeztünk a forgalmi dugóktól megbénult városba. Csak a Szent Demeter (aki a város védőszentje is) tiszteletére emelt bazilikát tudtuk megnézni, amelynek altemplomát már az V. sz.-ban építették az utolsó keresztényüldözés áldozataként mártírhalált halt szent tiszteletére. A keresztboltíves altemplom és a megmaradt bizánci mozaikok méltán a Világörökség részei.

  Thesszaloniki

  Aztán elértük Kavallát, az egykori Neapolist, ahol Pál először lépett európai földre. Ma egy görögkeleti templom jelzi a helyet. Amint ő, mi is innen mentünk Filippibe. Itt haladt keresztül a Keletet Rómával összekötő egyetlen út, a Via Egnatia. Az egykor oly fontos város ma hatalmas rommező, de mozaikpadlóba rakva ma is olvasható a görögbetűs Paulus felirat. Láttuk annak a börtönnek a maradványait is, ahol Pál apostolt fogva tartották. Megkerestük a Krenidesz patakot is, „a kapun kívüli folyót“, ahol az Apostol prédikált, és ahol Lídiát, a bíborárus asszonyt házanépével együtt megkeresztelte. A folyóban egy kis szigeten miséző helyet alakítottak ki. Felemelő szentmise keretében meghallgattuk a filippiekhez írt levél legfontosabb gondolatait. Az apostolok útján juthatunk Jézushoz, a keresztelkedés az első lépés ezen az úton. Az atyák a mise után meglocsoltak minket a patak vízével. Lídia házának helyén ma egy ortodox keresztelőkápolna áll, ahol egy keresztelési szertartást is láttunk. Még ma is vízbe merítéssel történik a keresztelés, mint a korai keresztényeknél.

  Megálltunk Rodostóban (Tekirdag) is. Megnéztük II. Rákóczi Ferenc ebédlőházát. Már csak ez van meg a Magyarok utcája házaiból, de ez gyönyörűen restaurálva, berendezve! A rengeteg koszorú, emlékszalag tanúsága szerint sok magyar jön ide fejet hajtani. Mi az idevezető hosszú buszúton Mikes Kelemen leveleit olvasva hangolódtunk rá lelkileg a látogatásra. A Himnusszal, Mikes versével, egy kuruc-dallal és Rákóczi imájával emlékeztünk a bujdosókra.

  Isztambul magyaroknak kötelező programját sem hagytuk ki, legalább kívülről megnéztük a Hét tornyot. Szomorúan gondoltunk a sok szegény magyarra, akik itt raboskodtak. A történelmi tanulmányainkból és az Egri csillagokból eredő turkológia ismereteinket a Kék mecset, a Topkapi szeráj, a Nagy Bazár meglátogatásával bővítettük. Ezek mind első osztályú látnivalók.

  De a nagy élmény mégis Isztambulban Konstantinápolyt megtalálni. A VI. században Justinianus által újjáépített Szent Bölcsesség (Hagia Sophia) templom a bizánci építészet fő műve és 900 éven keresztül, 1453-ig volt a Bizánci Birodalom főtemploma. Az egykor számunkra elképzelhetetlen pompával berendezett, márvánnyal, mozaikokkal, arannyal (226 mázsa), drágakövekkel, selyemkárpitokkal bőven felékesített templomot sokszor kirabolták, ami mozdítható volt azt elvitték, de a mozaikok egy része túlélte a pusztításokat. Így látható az egyik apszis mozaikján Szent László királyunk Piroska lánya Iréne császárnőként.

  A Máriának szentelt, mai formájában a XIV. sz-ból származó Chora templom nem a méreteivel, hanem káprázatos mozaikjaival ejti ámulatba a látogatót. Minden befedhető falrészt ó-és újszövetségi történeteket megelevenítő mozaikok és freskók borítanak. Egyedülálló, hogy képeken Mária életének olyan epizódjai is láthatók, amelyek a Bibliában nem szerepelnek, csak az apokrifekben. Újra láttuk a Meteorákon már megismert jelenetet, a félelmetes tűzfolyamot az elkárhozott lelkekkel a pokol felé.

  Még egy csodálatos  336 oszlopos „templomot” rejt itt a föld mélye, a Yerebatan ciszternát, de ezt nem hívők számára, hanem víz (800000 m3) befogadására építtette Justinianus. Ezzel biztosította a nagyváros vízellátását. Antik paloták 8 méteres, oszlopfőkkel díszített márványoszlopai tartják az egyszerű téglaboltozatokat. Jártunk a kereskedés „főtemplomában”, az isztambuli Nagy Bazárban is, ahol a keleti áruknál csak az árusok magyarul tudását csodáltuk jobban.

  Pergamon

  A Boszporuszon hajózva búcsúztunk el Konstantinápolytól, hogy onnan egyenesen Niceába menjünk, az első egyetemes zsinat színhelyére. 325-ben itt fogalmazta meg az összegyűlt 250 püspök az apostoli hitvallást. Maga Justinianus császár, mint a Bizánci Egyház feje is jelen volt. Nicea főterén áll még egy templomrom, amely annak a dzsáminak a maradványa, melyet a IV. században épített keresztény Szent Bölcsesség templomából alakítottak át. Titokban, az őrnek baksist fizetve mondhattuk el itt a Hiszekegyet.

  Pergamonban (a Jelenések könyvében szereplő hét óegyház egyike) megnéztük a királyi paloták, a színház, és a valaha 200000 kötetes híres könyvtár romjait. Itt találták fel a pergament, a megdrágult egyiptomi papirusz helyettesítésére. Itt készítette Kr. e. 150 körül Krátész, a könyvtár igazgatója a világ első ismert földgömbjét! A királyi paloták alatti dombon állt a Szent János által a Sátán székének nevezett Zeusz oltár, amely most Berlinben látható. A közelben működött az Aesculápius isteni segítségére alapozott gyógyhely, ahol a testi – lelki kezelés a mai szanatóriumi kúrákra emlékeztetett. Itt gyógyított a híres ókori orvos, Galenosz is.

  A következő állomás Pamukkale volt. A gyógyforrásairól ismert hely már Kr. e. a II. században Hierapolisz néven jelentős város volt. Hierapolisz Laodiceával és Kolosszéval együtt a hét legrégibb keresztény közösséghez tartozik Kisázsiában.  Hierapoliszban Szent Fülöp sírjánál imádkoztunk. Laodiceában a romok között tartottunk – a török őrök elől elrejtőzve – egy rövid szentmisét. Később nedves talpmasszázst végeztünk a gyógyfürdő hófehéren ragyogó, de mezítlábasan fakíroknak való teraszain. A gyógyvizet fürödve a szálló fürdőjében próbáltuk ki. Ugyanaznap este már Szent János sírjánál tisztelegtünk,

  Szt. János sírja

  de már Efezusban. A sír fölé Justinianus császár építtetett a VI. sz.-ban egy 130 m hosszú keresztkupolás bazilikát a régebbi sírkápolna helyére. Méreteiről és valamikori szépségéről fogalmat alkothatunk, ha tudjuk, hogy mintául szolgált a velencei Szent Márk székesegyház építéséhez. Szomorúan láttuk, mennyire nem gondozzák a becses emlékeket.

  A sok romváros után lenyűgözött minket Efezus szépsége és viszonylagos épsége. Augustus császársága alatt lett a központja a kisázsiai provinciának, s a III. sz. végéig virágzott. Több mint 250000 lakosával Kisázsia leggazdagabb városa volt. Nagyvonalú paloták, fürdők, díszkapuk, díszkutak, díszutak, kis és nagy színház, szentélyek, gimnázium, stadion, könyvtár, pazar villák! Mindenre tellett a gazdagságból. Nemcsak a csodálatos Celzus könyvtár áll még, hanem a színház is, amelyben Demetriusz ezüstmíves pártolói vádolták és fenyegették Pált. Ők azért tekintették az új hitet hirdető Pált ellenségnek, mert a közelben álló szentélyhez érkező nagyszámú zarándoknak eladott Artemisz (Zeusz lánya, a termékenység istennője) szobrocskákból voltak gazdagok. Az egykor az ókori világ egyik csodájának számító Artemisz szentély 55x115 m alapterületű volt, külső formája az athéni Parthenonéhoz hasonlított. Oszlopai 12 m (4 emelet) magasak voltak. Ma már csak egy árva oszlop áll, gólyafészekkel a tetején. Így múlik el a világ dicsősége!

  Efezus a IV. sz.-ban Kisázsia püspöki székhelye lett. 431-ben a 3. egyetemes zsinat színhelye, amelynek a kereszténység történetében különleges jelentősége van. Itt mondták ki Szűz Mária istenanyaságát.

  Rátaláltunk a zsinat templomára is, amelyet elsőként szenteltek Máriának 313-ban, a kereszténység római államvallássá nyilvánításának évében.

  Itt Efezusban minden összejött ahhoz, hogy ne csak az ásatásokon és a buszban élvezzük a mediterrán nyár forróságát. Egy egész délutános strandolással gyűjtöttünk erőt a hazautazásra.

  Utunk méltó befejezéseként a Meryem Ana nevű zarándokhelyen, ahol Szűz Mária elszenderedett, az ott működő ferencesek kápolnájában hálaadó szentmisét tartottunk. Azt tudtuk, hogy Máriát a törökök is tisztelik, mégis meglepődtünk azon a tömegen, amely szombat lévén felkereste a zarándokhelyet.

  Azonkívül, hogy szerencsésen bejártuk a fent leírt helyeket, nagyon jó hangulatban töltöttünk el együtt 12 napot. Kényelmes szállodákban laktunk, dúsan terített asztaloknál ültünk. Ez utóbbi tény gyakran megnehezítette a reggeli imában emlegetett „étel s italban hősi fék“ meghúzását. Megismertük egymást, a közös élmények során közelebb kerültünk egymáshoz. A mintaszerű szervezést Mekker Árpádnak, a lelki vezetést, a felemelő miséket János és István atyáknak köszönjük.

  Miben lettünk még profik a 12 nap alatt az ó- és kora újkori történelmen kívül? 45 fekete bőrönd közül a saját fekete bőröndünk megtalálásában, kicsomagolás nélkül bőröndből élésben, szállodák alaprajzának, étterem, liftek, uszoda helyének gyors felmérésében, végtelen büféasztalok fölötti áttekintés megszerzésében, rejtélyes villanykapcsolók, fürdőszobacsapok, erkélyajtók működésének megfejtésében.

  Az oda-vissza repülőúton kívül 3400 km tettünk meg Pál apostol nyomában. Lépten-nyomon beleütköztünk a magasan fejlett görög, hellenisztikus, római kultúrák fellegváraiba, lenyűgöző emlékeibe. Úgy tűnik, hogy a szellemi és testi kultúra területén mindent kitaláltak: voltak templomaik, könyvtáraik, képzőművészetük, színházaik, gimnáziumaik, stadionjaik, gyógyhelyeik és mindez működött is. De valami mégis hiányzott ezekből a templomokból, és ez a hiány tette fogékonnyá az embereket Pál és társai tanítására. Szent Pál erős hite nekünk is példa.

  Vizy Zsuzsanna

  Fel

  Ismerjük meg ministránsainkat ( II.)

  Nadj Márkusz, Józsa Máté, Kucsera Ágnes

  Nadj Márkusz, Józsa Máté     és Kucsera Ágnes

  A Damenstift-templomban rendszeresen ministrál több mint 20 gyermek és fiatal. Szolgálatuk a liturgiában nélkülözhetetlen. Hogy híveink közelebbről megismerhessék őket, a legszorgalmasabbak fényképeit sorozatban közöljük.

   

   

   

   

   

  Fel

   

  Pillanatfelvételek missziónk életéből

  2005. április 24-én Miklósházy Attila SJ, püspök atya  a bérmálás szentségében részesítette fiataljainkat: Paulescu Anna és Daniela, Resch Melanie, Kutasi Dániel, Greck Tamás és Felber Evelyn

  Elsőáldozás 2005

  2005. május 1-én első szentáldozáshoz járult:
  Albert Lilla és Dávid, Diekötter Róbert, Lorenz Péter, Kiefel Klaudia és Konrad Dorka

  Szeniorklub és Rózsafüzér-Társulat kirándulása

  2005. június 16-án Bogenbergben
  a Szeniorok Klubja és a Rózsafüzér Társulat kirándulásán

  Fel

  Akiknek sokat köszönhetünk (II.)

  Kárpát Sarolta  

  Kárpát Sarolta, bencés harmadrendi hosszú éveken át a Damenstift-templomban lektorként, rózsafüzér előimádkozóként igyekezett liturgiánkat ünnepélyesebbé tenni. A Rózsafüzér Társulat lelkes szervezője mind a mai napig, imáival és szenvedésének felajánlásával támogatja közösségünket.

   

   

   

  Kucsera  

  Kucsera Judit segítőkész szolgálatának köszönhetjük a Családok fórumának létrehozását és immár tizenegy esztendeje létfenntartását. A Missziótanács tagjaként rendezvényeink és ökumenikus istentiszteleteink tevékeny előmozdítója.

  Kucsera János nemzeti ünnepeinkről és évfordulóinkról méltó módon emlékezik meg istentiszteleteinken és rendezvényeinken; a Széchenyi Kör felelős szervezőjeként a nemzeti öntudat és hazafiság éber őre.

   

   

  Jánosi Margit & András  

  Jánosi Margit évek óta a Missziótanács, valamint Patrona Hungariae énekkarunk tagjaként és lektorként missziónk önfeláldozó támogatója, sokrétű segítségére bármikor számíthatunk.

  Jánosi András, mint lektor és rendezvényeink szolgálatkész segítője példaadó módon támogatja egyházi közösségünket. Mindhárom gyermekük szorgalmas ministráns és a cserkészetben felelősségteljes vezető.

   

  Kováts Éva & János  

  Kováts Éva Patrona Hungariae Énekkarunk nélkülözhetetlen tagja, ifjúsági énekkar próbáinak és szentmiséinken való közreműködéseinek lelkes előkészítője, rendezvényeinken szorgalmas segítő.

  Dr. Kováts János évek óta a DurMolOk ifjúsági zene­együttesünk felelős vezetője.

   

   

  Fel

  „Szívem csendben az Úrra figyel...“

  Ifjúsági lelkigyakorlat

  2005. április 15-17.

  Nem kis kihívás előtt álltunk Szakács Péterrel, – aki Rómából érkezett vendégelőadóként – Csernai Balázzsal és Hart Istvánnal, amikor az ifjúsági lelkigyakorlat rendezését, lelki kísérését elvállaltuk. Hűen a 2005-ös egyházi év programjához Balázs és Péter a hétvége témájául az Eucharisztiát, mint keresztény életünk és reményünk fundamentumát választották.

  Ifjúsági lelkigyakorlat 2005 április

  Péntek este vacsorával fogadtuk az érkezőket, majd Péter egy rövid bevezetőben ismertette a lelkigyakorlat témáját és előrevetítette a következő nap programjait. Arra buzdítottuk a fiatalokat, hogy próbálják ki, milyen szavak nélkül imádkozni, elcsendesedni Isten jelenlétében. Az esti közös szentségimádás után egész éjszakai virrasztásra hívtunk mindenkit, akik szerették volna Isten hangját újra hallani, illetve lehetőség volt egész éjszaka gyónni, lelkiekről beszélgetni is.

  Szombat reggel a szentségbetétel után vidám ébresztőre kelhettek a még szunyókálók, majd a reggeli és a reggeli dicsőítés után Pétertől értékes gondolatokat és impulzusokat kaptunk az egyéni elmélkedéshez és az azt követő kiscsoportos beszélgetéshez.

  A nap második részében az ebédszünet alatt nagyon őszinte, spontán beszélgetések alakultak, mintegy kiegészítve a délelőtti programot. A bérmálkozók ezalatt egy vidám sétát tettek az Isar mentén.

  Majd egy közös beszélgetéssel folytattuk a hivatalos programot, amely alatt még három lelkes augsburgi fiatal csatlakozott hozzánk. A késődélutáni órákban páros beszélgetéseket folytattunk sorsolás alapján, majd szentmisében ünnepeltük az Eucharisztiát.

  Vacsora után megint a kápolnában gyülekeztünk és igen felszabadult hangulatban, énekkel-tánccal, az énekkarnak köszönhetően “mennyei” zenével dicsértük az Urat.

  Lelkigyakorlatunk a „Jó Pásztor” vasárnapjának kora délutáni óráiban fejeződött be. A délelőtt igen gyorsan elszállt, a reggeli és szokásos reggeli dicsőítés után egy rövid reflexiós körre gyűltünk össze a kápolnában, majd elimádkoztunk egy tized rózsafüzért.

  A szentmisében Balázs prédikációja révén igazi küldetést kaptunk, hogy merjük vállalni keresztény hivatásunkat a világban és keressük, majd fogadjuk el azt a feladatot, hivatást  melyet Isten ránk bízott.

  Kaszap Viktória CJ

  Internationale Studienkommunität, Passau

  Fel

  Egy csapattábor élményei

  Csapattábor

  Szinte minden évben, a pünkösdi szünetben elindul a Müncheni cserkészcsapat Kastl mellé táborozni.

  Persze mihelyt Szent Péter meghallja az első sátrak cipzárnyításait, rögtön eszébe jut, hogy már ideje lenne megint meglocsolni Menners­berg erdejét. Így hát kezdődik a hektika: „Hol a cövek“; „ez hová való?“; „feszítsd ki rendesen!“ stb. És ez mind zuhogó esőben. De, ugye mindenki tudja: „Nincs rossz idő, csak rossz felszerelés!“ Meg amúgy is, hová menekülne az ember? Ezen a civilizációtól többnyire távoli helyen nincs bolt vagy buszmegálló, ami védelmet nyújtana az eső elől.

  Mire aztán felverjük a sátrakat, és lógnak a ponyvák, lassan el is áll az eső, és mindenki egy kicsit szabadabban folytathatja tevékenységeit.

  A tábor folyamán készülnek az építmények, koszolódnak a ruhák és javul a hangulat. Ismerkedünk a híres magyarokkal, és jobbnál jobb ízekkel leszünk kényeztetve. Hogy csak egy párat soroljak: friss fánk, lángos, palacsinta…

  Továbbá, tanultunk új énekeket, népjátékoztunk, portyáztunk, és ismét mély benyomást keltő tábortüzeken vettünk részt, ami nem utolsósorban a fiúk tűzzel kapcsolatos buzgóságának köszönhető.

  A tábor végére még a Nap is megtisztelt jelenlétével bennünket, úgy, hogy az addigi vacogások nyomait már észre se lehetett venni arcainkon, amikor ismét visszaértünk Münchenbe.

  Jánosi Kinga

  Cserkeszcsapat

  Missziónkon két cserkészcsapatának – a 67. Or­szágh Ilona leány cs. cs. és a 76. Imre herceg fiú cs. cs. – vezetői: (ülő sor, balról jobbra) Dóry Emese, Kováts Judit, Balogh Magdi; (álló sor, balról jobbra) Dóry Koppány, Dóry Botond, Jánosi Kinga, Dóry Kinga, Győry András (csapatparancsnok), Lum­bach Regina, Probst Andrea.

  Tagságdíj egy évre 25 €uro.

   

   

   

  Fel

  Emberek halásza

  Találkozásom Ratzinger bíboros úrral

  Néhány évvel ezelőtt a Faludi Akadémia ösztöndíjasaként Rómában a Gregoriana Egyetem könyvtárában doktori disszertációmhoz kerestem anyagot.

  Ömlött az igazi, hamisíthatatlan téli reggeli római eső, mintha dézsából öntenék, s a könyvtár enyhén domború üvegteteje lassan megtelt vízzel, majd eresztéket találván éppen az Unam Sanctam sorozat köteteire csöpögött. A nyirkosan hideg olvasóteremben aznap csak néhányan voltunk; nem messze tőlem egy egyszerű, kedves öreg pap dolgozott, ­falusi plébánosnak hittem. Csöndesen nézett, miközben a polchoz húztam egy széket, felléptem rá, s a szekrény tetejére tettem a tömör alumínium szemetest, hogy az gyűjtse össze az esővizet.

  Kedvesen rámmosolygott, s kissé éneklő hangon olaszul kérdezte tőlem:

  – Mit keres?

  – Még nem tudom.

  – Az hasznos – nevette el magát.

  – Szóval... Van egy doktori té­mám, de a vezérfonal hiányzik. Nem áll össze a dolgozat.

  – Miről ír?

  – Arról, hogyan lehet egy katolikus kö­­zösség számára egy más felekezetű, más korból származó egy­háztani ta­nul­mányt úgy lefor­dí­tani, hogy az Egy­házról alkotott fo­galmak ne sé­rül­jenek. Sokszor ugya­nis egy ki­feje­zés egé­szen mást jelent a kü­lönböző fele­kezeteknél, s éppen ez a párbeszéd gátja.

  Az őszhajú pap elkomorodott, kezét professzorosan magyarázóra emelte, s mélyen rám nézett.

  – Mindenhol nézzen utána, a segítséget megkapja majd hozzá! – mondta, s tovább olvasott.

  Inkább kedves biztatásnak vettem szavait, mígnem úgy egy hét múlva a könyvtár pincesorán találtam egy poros, senki által nem használt katalógusszekrényt, érdekes, máshol nem említett kéziratok céduláival. Félve, igen kevés reménnyel mentem kérőlapommal a könyvtár­vezetőhöz, aki rögtön fogadott.

  – Már vártuk – mondta mosolyogva.

  – Ratzinger bíboros úr szólt, hogy kapja meg, bármit kér.

  Bevallom, megrémültem. Nem ismertem meg őt, s teljesen közvetlenül beszéltem vele, mint egy fázós sorstárssal a közös nyirkos teremben.

  Több mint egy hónap múlva találkoztunk megint. Először zárkózott lett az arca, jelezve, hogy nem kíván beszélgetni. Majd kérdően rám villantotta szemét, én bólintottam, s intettem, hogy „sínen van”. Ő pedig közép-európai módon összeszorította mindkét öklét, jelezve: „szorítok”. S csendben, mosolyogva tovább ballagott ...

  Steller Lea Katalin,

  Mühldorf am Inn

  Fel

  Magyarul beszélő orvosok Münchenben és környékén,

  akik kérték praxisuk címének közlését

  Ssz.

  Név, szakosodás

  Cím

  Telefon

       1.    

  Dr. Balás András,

  ambuláns és kórházi sebész

  Freischützstr. 96,

  81927 München

  089-95 92 72 22

       2.    

  Dr. Ballya Zsolt,

  urológus

  Sendlinger-Tor-Platz 10,

  80336 München

  089-59 41 71

       3.    

  Dr. Boór Márta,

  nőgyógyász

  Isenschmidstr. 19,

  81545 München

  089-62277 120

       4.    

  Dr. Csiky-Strauss Margit,

  fogorvos

  Rheinstr. 30,

  80803 München

  089-36 55 21

       5.    

  Dr. Domann Gabriel,

  fogorvos

  Oberföhringer Str. 169,

  81925 München

  089-957 84 10

       6.    

  Dr. Dorsch-Rencz Tibor,

  sebész

  Carl Jordan Str. 9,

  83059 Kolbermoor

  08031-949 83

       7.    

  Dr. Erdey Melinda,

  fogorvos

  Heiglhofstr. 28a,

  81377 München

  089-719 29 06

       8.    

  Dr. Fajnor Judith-Éva,

  HNO = OFG

  Leonrodstr. 69,

  80636 München

  089-129 21 00

       9.    

  Dr. Heller Julius,

  fogorvos

  Zaubzerstr. 13,

  81677 München

  089-47 80 27

    10.    

  Dr. Hury-Bencze Antónia,

  fogorvos

  Berliner Str. 18,

  85221 Dachau

  08131-14 289

    11.    

  Dr. Inoka Péter,

  HNO = OFG

  Karlsplatz 3,

  80335 München

  089-59 81 42

    12.    

  Dr. Kisgyörgy Zoltán,

  mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

  akupunktúra, chiroterápia

  Theatinerstr. 29,

  80333 München

  089-29 34 66

    13.    

  Dr. Lamper József,

  mozgásszervi szakorvos (ortopéd),

  akupunktúra, chiroterápia

  Wettersteinplatz 2,

  81457 München

  089-620 30 462

    14.    

  Dr. Leitner Andreas,

  fogorvos

  St. Veit-Str. 11,

  81673 München

  089-431 31 44

    15.    

  Dr. Linde-Krakowszky Zsuzsanna,

  bőrgyógyász

  Viebigplatz 4,

  80686 München

  089-57 33 56

    16.    

  Dr. Lintner-Remmele Judit,

  pszichoterápia

  Schleißheimer Str. 130,

  80737 München

  089/123 69 10

    17.    

  Dr. Neppel Zoltán,

  nőgyógyász

  Marienplatz 1,

  80331 München

  089-220 464

    18.    

  Dr. Rab Enikő,

  általános orvos

  Stemplingeranger 10/I,

  81737 München

  089-637 71 16

    19.    

  Dr. Schmidmer Katalin,

  fogszabályozó szakorvos

  Helene-Mayer-Ring 7/a,

  80809 München

  089-35 47 47 10

    20.    

  Dr. Siményi László,

  szemorvos

   Münchner Str. 42,

  82008 Unterhaching

  089-61 82 74

    21.    

  Dr. Staroscik Péter, 

  fogorvos

  Bauerstr. 37,

  80798 München

  089-271 41 72

    22.    

  Dr. Venczel József,

  általános orvos

  Adelheidstr. 23,

  80798 München

  089-27 29 460

    23.    

  Dr. Venczel Márta,

  belgyógyász, akupunktúra, üzem­orvos, munkaegészségügyi szolgálat

  Adelheidstr. 23,

  80798 München

  089-27 29 460

   

  Fel

  2005. szeptember 25-én, vasárnap 18.00 órakor Nemzetek Miséje a müncheni Dómban. A szentmise megszervezésével az Érsekség ezúttal missziónkat kérte fel.

  Ezen a vasárnapon elmarad a délelőtti szentmise a Damenstift-templomban.

  Időpontok–Találkozók–Rendezvények

  2005. szeptember – 2006. július


  Hétvégi Magyar Iskola, cserkészet:

  szept. 17., (24–25. cserkész-AKI); okt. 8., 22.; nov. 12.; dec. 3., 17., (18. Kar. ünnepség);

  2006. jan. 14., 28.; febr. 4., 18.; márc. 11., 25.; ápr. 1., 29; máj. 13. (Anyák napja), 27.; jún. 24.; júl. 1., 15. (Tanévzáró ünnepség).

  általában kéthetente, szombaton, szünidőt kivéve; HMI 12.00–15.30-ig; Felelős, szervező – Hart István; cserkészfoglalkozás 15.30–18.00-ig; Cserkészparancsnok – Győry András

  Ifjúsági misék:

  szept. 18. (V. S.), okt. 23., nov. 13., dec. 11.;

  2006. jan. 22., febr. 19., márc. 26., ápr. 30., máj. 28., jún. 25., júl. 16. (T. D.)

  vasárnap 10.30-kor a Damenstift-templomban

  Ifjúsági találkozók:

  szept. 17.; okt. 22, nov. 12., dec. 3.;

  2006. jan. 14., febr. 18., márc. 11., ápr. 1., máj. 13., jún. 24., júl. 8. (kirándulás)

  szombaton 18.30–21.30-ig; Felelős, vezető – Hart István

  Ifjúsági lelkigyakorlat: nov. 4–6.; 2006. márc. 17–19.

  adventben és nagyböjtben, péntek estétől vasárnap délig, bentlakásos;  Felelős, szervező – Hart István

  DurMolOk ifjúsági énekkar próbái:

  csütörtökön 19.00-tól 21.30-ig; Felelős, szervező – Hart István,  Vezető – dr. Kováts János

  Láncszem-közösség:

  pénteken 19.00-tól 21.30-ig; Vezető – Csernai Balázs doktorandus

  Bibliakör: szept. 29., okt. 27, nov. 24., dec. 15.;

  2006. jan. 26., febr. 23., márc. 30., ápr. 27., máj. 18., jún. 1., júl. 6.

  csütörtökön 17.30-tól 18.30-ig, előtte 17.00-tól szentmise házi kápolnánkban; Vezető – Csernai Balázs

  Imakör: a hó 1. és 3. péntekén 17.00-tól 18.30-ig; Szervező, vezető – Rogge-Solti Katalin

  Patrona Hungariae Énekkar próbái:

  szerdán 18.30-tól 20.00-ig a Thalkirchner Str. 11. sz. alatti Alten Club-ban

  Felelős, szervező – Mekker Árpád; Karvezető – Jussel Ottó; Orgonista – Sneff János

  Szeniorok Klubja: szept. 22., okt. 13., nov. 10., dec. 8.;

  2006. jan. 12., febr. 9., márc. 9., ápr. 6., máj. 11., jún. 29., júl. 13.

  csütörtökön 14.00-tól 17.00-ig, előtte 13.45-től szentmise házi kápolnánkban;

  Szervező, vezető – Wiedra Monika, Ramsay Erzsébet

  Családok fóruma: szept. 23., okt. 28., nov. 25., dec. 16.;

  2006. jan. 27., febr. 24., márc. 31., ápr. 28., máj. 26., jún. 30., júl. 21.

  pénteken 18.30-tól 20.00-ig; Szervező, vezető – Kucsera Judit

  Katakomba Klub: szept. 17., okt. 8., nov. 12., dec. 17.;

  2006. jan. 21., febr. 25., márc. 25., ápr. 29., máj. 27., jún. 24., júl. 22.

  szombaton 17.00-tól 21.30-ig; Felelős – Mekker Árpád

  Bébi-Mami Kör: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Felelős – Hart István, Vezetője: Farkas Orsolya

  Elsőáldozás: 2006. május 7.; Bérmálás: 2006. április 30.

  Felelős, felkészítő – Hart István

  Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés: azonnal, legkésőbb december 1-ig.

  Adventi lelkinap: december 4.; Nagyböjti lelkinap: 2006. április 2.

  vasárnap 14.00-tól 18.00-ig missziónk nagytermében

  Karácsonyi ünnepség: december 18.

  vasárnap 16.00-tól 18.00-ig a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében,

  az ünnepség előtt 15.00-tól 16.00-ig jótékonysági sütemény­vásár cserkészcsapataink javára

  Felelős, szervező – Hart István

  Rózsafüzér Társulat közgyűlése: október 2.

  Rózsafüzér titokcsere: a hó 1. vasárnapján; Felelős – Merka János plb.

  Ökumenikus istentisztelet: november 16.; 2006. március 23.

  19.00-tól 20.00-ig, utána agapé 21.00-ig; Szervező, felelős: Merka János plb.

  Beteglátogatás:

  a hó első péntekén, előzetes megegyezés szerint bármikor; Látogató – Merka János plb.

  KMÉM: szeptember 30., valamint előzetes értesítés szerint

  pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező – dr. Lengyel Zsolt

  Széchenyi Kör: szept. 16., valamint előzetes értesítés szerint

  pénteken 19.30-tól 21.30-ig; Szervező: Kucsera János

  Nemzeti ünnep, egyházi megemlékezés: október 23.; 2006. március 19.

  Szüreti Karitász-bál: november 19.

  szombaton 19.00-tól hajnal 2.00-ig; Felelős, szervező – Mekker Árpád; Zene – PACSIRTÁK

  Cecília ünnepség: december 10.

  szombaton 18.00-tól 24.00-ig; Felelős, szervező – Mekker Árpád

  Farsangi Karitász-bál: 2006. február 11.

  szombaton 19.00-tól hajnal 2.00-ig; Felelős, szervező – Mekker Árpád; Zene – PACSIRTÁK

  Juniális: 2006. június 25.

  vasárnap 13.00-tól 21.30-ig; Felelős – Merka János plb., szervező – missziónk alkalmazottai

  Német nyelvtanfolyam: kedden 16.00-tól 18.00-ig; Vezető – Mekker Árpád

  Angol nyelvtanfolyam: hétfőn 18.00-tól 19.30-ig;

  Színkör: pénteken 17.30-tól 19.30-ig; Vezető – Fejér István

  Regös kezdő-néptánc: kedden 18.30-tól 21.30-ig; Táncoktató – Durku Csilla

  Regös-néptánc: szerdán 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Biliczky Viktor

  Komámasszonyok-néptánc: hétfőn 19.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Durku István

  Klasszikus tánc: csütörtökön 20.00-tól 21.30-ig; Táncoktató – Geng Ildikó

  Könyvkölcsönzés: kedden 12.00-tól 16.00-ig; Felelős – Varga Katalin

  Nemzetek miséje a Dómban: szeptember 25.

  vasárnap 18.00-tól 19.00-ig; Főcelebráns Engelbert Siebler segédpüspök; Megbízott szervező – missziónk

  Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímásának látogatása: november 27.

  advent első vasárnapján 10.30-kor ünnepélyes hálaadó szentmise a Damenstift-templomban,

  utána álló fogadás missziónkon csoportjaink közreműködésével

  A Hétvégi Magyar Iskola, a két cserkészcsapat,

  Patrona Hungariae Énekkarunk, a Regös- és Komámasszony-néptánccsoport, valamint a Színkör közreműködésével

  2005. december 18-án 16.00 órától

  karácsonyi ünnepség

  a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében,

  81669 München, Sieboldstr. 11, a Rosenheimer Platz közelében.

  Az ünnepség előtt 15.00–16.00-ig jótékonysági sütemény­vásár cserkészcsapataink javára. Mindenkit szeretettel várunk!

   

  Adományok ÉRTESÍTŐNK postázási költségeire

  2005. február 1. –  június 30.

  Albert József 110,00; Ambrus Jolán 10,00; Amrein Elisabeth 20,00; Artner Kálmán 20,00; Bács Zsuzsanna 5,00; Barabas-Klarwein S. 100,00; Billanitsch Ladislaus 10,00; Bittera Jenő 20,00; Bory Magdolna 10,00; Börzsönyi Gizella dr. 50,00; Czupy József 20,00; Dezasse Lea 10,00; Drégely Ivan dr. 15,00; Eichinger Katalin 10,00; Fellenzer M. dr. 50,00; Fleckenstein Georg 10,00; Frank Franz 30,00; Fülemen Rosa 100,00; Fülöp Sándor 20,00; Gaal Gabriella 15,00; Greppmayr Günther 50,00; Gyovai Lívia 10,00; Hajek Hubert 15,00; Haubner Judit 10,00; Hauk Jolán 20,00; Hauler Elisabet 30,00; Hauser Helga 50,00; Heuberger Palma 20,00; Hoffmann Zsuzsanna 10,00; Hofhauser Béla 20,00; Hohágyi Eleonóra 30,00; Horváth Attila 10,00; Horváth Jenő 10,00; Horváth Thomas 20,00; Hörwick Rita 10,00; Ihsen Klára 10,00; Iles Ronald 20,00; Jámbor Andreas 10,00; Kaiser József 10,00; Kaiser Stefan 10,00; Károlyi Miklós 20,00; Kertai Tamás 20,00; Kis Karl 10,00; Koepnick Anna 40,00; Koncz Zoltán, Dipl.-Ing. 20,00; Kovács Rita 10,00; Kozó László 20,00; Körmendy Ferenc 20,00; Kraft Csilla 10,00; Kutasi József 13,00; Lakatos Julianna 10,00; Lorenz Josef 100,00; Luczfalvy I. 30,00; Madl Cecília 50,00; Makai Imre 10,00; Makrai József 25,00; Marcello Éva 9,00; Máriássy Zsuzsa 10,00; Mayr Judit 15,00; Mekker Gizella 50,00; Menzl Andrea dr. 50,00; Mészáros József 10,00; Mihályka Ludovic 15,00; Moosbauer Mária 25,00; Németh Antal 10,00; Pintér Edit 10,00; Podmaniczky Károly 60,00; Porazik Tibor 10,00; Pusz Johann dr. 15,00; Radics János dr. 80,00; Ramsay Győző 10,00; Rauser Mária 15,00; Rein Barbara 20,00; Rozsané Sipeki Éva 30,00; Schäffler Mária 25,00; Schauder Mária 40,00; Schiff Júlia 15,00; Schmidt Anna 20,00; Schmidt Mária 35,00;  Schönberger Andreas 50,00; Schütt M. 20,00; Schütt Margareta 50,00; Somogyi István dr. 10,00; Soos Paul 50,00; Spies Zoltán 20,00; Spitz Ida 30,00; Stadelhofer Magdalena 10,00; Szabó Mária 10,00; Szalai Endre 20,00; Szarvasy Klára 100,00; Szegedi István von 100,00; Szilágyi Klára 20,00; Tahy Andreas 10,00; Targonski Jolán 20,00; Tcheremiskine Irén 15,00; Tepfenhart Paul 20,00; Toerring Maria grófnő 20,00; Tóth F. 10,00; Tóth Lujza 10,00; Török Johann 10,00; Tunner Helena 20,00; Vizmathy J. 10,00; Wetzstein Anton 50,00; Wiedra Mónika 15,00; Wimpffen Antonia 20,00; Wirschinger Michael 20,00; Zichy Paul 20,00.

  Hálásan köszönjük szíves adományaikat. Isten fizesse meg minden jóságukat.

  Varga Katalin

  Fel

  H i v a t a l o s  ó r á k:

  hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00-ig

  Merka János plébános

  legbiztosabban elérhető kedden és csütörtökön, előzetes megegyezés szerint bármikor.

  S z e n t m i s é k:

  Münchenben,

  minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor, előtte gyóntatás a Damenstift-templomban:

  Damenstiftstraße 1., 80331 München

  Rosenheimban,

  minden hó 2. és 4. vasárnapján 12.30-kor, előtte gyóntatás a St. Josef-templomban:

  Innstraße 4., 83022 Rosenheim

  Erdingben,

  előzetes értesítés szerint 16.00 órakor a Hl. Geist-templomban,

  Landshuter Str. 8., 85435 Erding


  Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

  Társszerkesztők: Hart István, Jánosi Kinga, Kaszap Viktória CJ,

  Mekker Árpád, Steller Lea Katalin, Varga Katalin, Vizy Zsuzsanna

  Megjelent 6500 példányban. Következő számunkat húsvét előtt postázzuk.

  Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

  81925 München, Oberföhringer Str. 40, Tel.: 089/982637 vagy 982638; Fax: 985419

  e-mail: info@ungarische-mission.de; http://www.ungarische-mission.de

  Postbank München, KontoNummer: 61 22–803, Bankleitzahl 700 100 80

  Készült: Karcagi Nyomda Kft., Tel./Fax: 0036-59/311 048, e-mail: k.nyonda@axelero.hu