A Hétvégi Magyar Iskola a 2014/15-es tanévben Missziónkról a gyermekek

nagy létszáma miatt elköltözött.
Érdeklődők forduljanak az iskolát tovább működtető
Müncheni Magyar Intézet titkárságához:

uim@ungarisches-institut.de

vagy telefonon Meyle Évához: 089-72301844

Honlapunkon a Hétvégi Magyar Iskola történetét tekinthetik meg 2014-ig

A Hétvégi Magyar Iskola a 2013/14-es tanévben

 HMI   Hétvégi Magyar Iskola
Az oktatások helyszíne

Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda
Magyar Katolikus Egyházközség, Oberföhringer Str. 40,  81925 München
Tel.:982637 Fax:985419
E-Mail:  hmi@magyar-misszio.de


Oktatási
csoportok
 


10.00-11.00-ig magyar néptánc

Tücskök  magyar néptánccsoport:
 

11.00-13.30-ig csoportonkénti tanítás

Szivárvány csoport (óvodások)
Vezetők:

Kristmann Júlia, tel.:089-1571183
Varga Adél, tel.: 0157-71667028
Vastag Erzsébet, tel.: 089-4702217

Benedek Elek csoport
Vezető:

Rapkainé Zsibók Andrea, tel.: 0152-07937004

Móra Ferenc csoport
Vezetők:

Márfi Magdolna, tel.: 0163-5533881
Heinrich Edit, tel.: 089-96194619

Kányádi Sándor csoport
Vezetők:
Józsáné Oláh Lenke, tel.: 089-93950600
Meyle Éva, tel.: 089-72301844

Petőfi Sándor csoport
Vezető:
Font Ildikó, tel.: 0178-4538695

14.00-17.00-ig cserkészfoglalkozás

Csapatparancsnokok:
Jánosi-Lindroos Caroline, 67. cspk.
Jánosi Ferenc, 76.cspk.
tel.: 0163-6280871
http://www.cserkesz.de.vu/

Aktualizálva: 2013. október

Oktatási időpontok 2013/14

2013 .
szept.14. 10 óra (tanévnyitó ünnepség), 28.
okt.12., 19. ( polgári ünnepség )
nov.9., 23.,
dec.7., 14., (8., adventi ünnepség)
2014.
jan.11., 25.,
febr. 8., 22.
márc. 15.( polgári ünnepség) , 29.
ápr. 5.
máj.10. (anyák napi ünnepség), 24., 31.
jún .28., ( 29. Magyar Hagyományőrző Nap)
júl.12. (tanévzáró ünnepség)

(Bajorországi iskolaszünetek 2013/2014-ban:
2013. okt. 28 – okt. 31.. dec. 23. – 2014. jan. 03., márc. 03. – márc. 07., ápr. 14. –  ápr. 25.,
jún. 10. – jún. 20., júl. 30 – szept. 15.)

Hétvégi Magyar Iskolánk kapuja mindenki előtt nyitva áll!
Költséghozzájárulás: 35 € az egész tanévre 
(két testvér esetén 30 €, három testvérnek 25 €, négy testvérnek 20 € gyermekenként,
gyermekét egyedül nevelő vagy munkanélküli szülők esetén 10 €)

***

A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda céljai és felépítése


A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda a Magyar Katolikus Egyházközség csoportjaként évtizedes múltra tekint vissza. Alapfeladata, hogy a gyermekeket óvodástól 16 éves korig, korosztálynak megfelelően megismertesse a magyar nyelvvel és kultúrával. A magyar irodalom, történelem, földrajz és zene megszerettetése mellett fontos szerepet kap a népzene és néptánc, hiszen külön gyermektánccsoport is működik: a Tücskök.

Évente 20 alkalommal, kéthetente, szombat délelőtt tartjuk a foglalkozásokat, ezért a tantervet minden tanár a csoportjának megfelelően igyekszik sűríteni. Felmenő rendszerben többnyire az Apáczai Kiadó tankönyveit használjuk. Az iskolai évben az ünnepélyek közösségformáló erejének is nagy fontosságot tulajdonítunk: az évnyitó, október 23., karácsony, március 15., anyák napja és az évzáró összeállítása és megszervezése hagyományápoló feladatunk. Összesen 100-130 gyerek jár iskolánkba, nagy részük a délutáni cserkészfoglalkozáson is részt vesz.

Iskolánkban olyan motivált szakképzett pedagógusok oktatnak, akik rendszeresen részt vesznek a nyugati szórványban tanítók győri – idén székesfehérvári – képzésén, a Balassi Intézet továbbképzésein és a Stuttgartban és Münchenben szervezett tanulmányi napokon.

Célunk, hogy diákjainkat felkészítsük a nemzetközileg elismert ECL magyar nyelvvizsgára, amelyre 14 éves kortól jelentkezhetnek és 2010-től a Müncheni Magyar Intézet akkreditált vizsgaközpontjában tehetnek le, az Egyházközség nagytermében. Hosszabb távon jó volna, ha a magyar nyelvtudás bekerülhetne a német bizonyítványba, vagy akár az érettségin pontokat szerezhetnének vele a diákjaink. E cél megvalósításához a magyar állam támogatására is szükségünk van.

A 2013/2014-es tanévre a következő csoportokat állítottuk össze:

Tücskök néptánccsoport:

Korosztály szerint két csoportra osztottuk gyerekeinket. Az óvodai csoportba inkább a népi mondókák, gyermekdalok, mozgáskészséget javító népi gyermek- és körjátékok szerepelnek a tanításban. Az idősebbek (7-12 évesek) a különböző tájegységek zenéivel és táncaival ismerkedhetnek meg: pl. dunántúli ugrós, szatmári, moldvai körtánc. Az eredeti népzene, néptánc mellett az improvizálás gyakorlását is fontosnak tartjuk. Két alapkönyvünk Forrai Katalin „Ének az Óvodában” és Timár Sándor „Néptáncnyelven”.

Szivárvány óvoda: (3-6 évesek)

Esik az eső, süt a nap, / Szivárvány az ég alatt, / Szivárvány a mi nevünk, / Együtt játszunk, éneklünk.” Ez a mottója az óvodásoknak, ezzel az énekkel kezdik foglalkozásaikat. Az óvodapedagógusok célja a magyar szókincs fejlesztése, a népi hagyományok megismertetése. E feladat eszközei a mesehallgatás, mondókázás, versmondás, gyermekdal éneklés, mozgásos körjátékok. Minden évben választunk egy fő témát, pl. a kert gyümölcsei, növényei, állatai. A naptári ünnepkör is tagolja az évet, a Mikulás és a karácsonyi meg farsangi szokások is fontos szerepet kapnak a foglalkozásokon. A fent említett könyvek mellett használjuk az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” című könyvet, amely évszakokra bontva tartalmas anyagot kínál.

Bóbita- iskolaelőkészítő csoport: (5-7 évesek)

A csoport munkájának elsődleges célja a gyermekek felkészítése az iskolakezdésre, hogy magabiztosan, örömmel, tanulási kedvvel kezdjék és folytassák az iskolát. Célunk a szociális, érzelmi, mozgásos és értelmi fejlődés megfelelő szintjének elérése. A foglalkozásokon a tanulást megalapozó készségeket, képességeket fejlesztjük játékos formában, mint például a térbeli, időbeli, síkbeli tájékozódás, bal-jobb differenciálás, emlékezet, figyelem, feladattudat, feladattartás, finommotorika, szókincsbővítés, kifejezőkészség, szövegalkotás. Mindezt a gyerekek játékos formában, mondókák, versek, énekek tanulása, mesék feldolgozása, feladatlapok kitöltése közben sajátíthatják el.

Benedek Elek csoport: (5-8 évesek)

Az idei évben ráhangolódtunk a betűk világára játékos feladatokkal, dalokkal, mondókákkal. A következő tanévben a magyarországi elsős tananyagból szemezgetünk, a magyar ábc betűit tanuljuk meg. A foglalkozások célja a magyar nyelv gyakorlása, a szókincs bővítése, a magyar nyelvű olvasás elsajátításának segítése, az írás-helyesírás előkészítése. E célokat továbbra is sok mesével, játékkal, mondókával, énekkel, játékos feladatok segítségével igyekszünk megvalósítani. A csoportban az Apáczai Kiadó Arany ábécé tankönyvet.

Móra Ferenc csoport: (6-10 évesek)

A 2012/13 tanévben Az Apáczai Kiadó „Első olvasókönyvem” kompetenciaalapú tankönyvből tanultunk és a hozzá tartozó „Olvasásfüzet” feladatait oldottunk meg. Ezzel is fejlesztve az önálló szövegértést. A csoportmunka, szerepjáték alkalmat adott beszédkészségük fejlesztésére.

Nyelvtanból átvettük az Apáczai Kiadó „Nyelvtan és helyesírás 2” munkafüzetének felét. Játékos gyakorlatokkal igyekeztünk megkönnyíteni a „j” és „ly” használatát.

A következő tanévben folytatni fogjuk ezt a munkát. A „Nyelvtan és helyesírás 2” munkafüzethez használjuk az Apáczai Kiadó „Hétszínvarázs 2.” olvasókönyvét. Törekszünk arra, hogy folyékonyan olvassanak, színesen fogalmazzanak, szívesen jöjjenek hétvégén a magyar iskolába.

Kányádi Sándor csoport :(9-10 évesek)

Csoportunk foglalkozásain rendszeresen körülbelül 15 tanuló vett részt. A lelkes kisdiákjaink megtanultak sok szép magyar verset és elolvastak számos magyar népmesét és elbeszélést. A nyelvtani ismeretek megalapozása mellett a helyesírás gyakorlása is fontos szerepet kapott a tanulás folyamatában. Az Apáczai Kiadó tankönyvei megfelelőnek bizonyultak, ezért a 2013/2014-es tanévben a Hétszínvirág, 3.-os olvasókönyv és 3.-os Nyelvtan és helyesírás tankönyvek alapján fogunk tanítani. Célunk továbbra is a diákok olvasási és helyesírási készségeinek fejlesztése, de a jövő évben fontos szerepet kap Magyarország történelme is. Megismerkedünk a magyar történelemmel kapcsolatos mondavilággal és nagy királyaink, mint például Szent István, Szent László és Mátyás király tetteivel. Bízunk benne, hogy a tanév végére minden tanulónk folyékonyan fog olvasni és képes lesz mondanivalóját tisztán, választékosan megfogalmazni. Játékos, rejtvényes feladatok segítségével igyekezni fogunk a helyesírási hibákat csökkenteni és a tanulási motiváltságot fenntartani.

Petőfi Sándor csoport: (11-14 évesek)
Tananyagunkat a 2013/14-es tanévben az Apáczai Kiadó Hétszínvilág című 4. osztályos tankönyvcsomagból állítottam össze. Foglalkozásaink 2 témakörre épülnek:

  1. A haza mindenek előtt: Itt a magyar történelem több kiemelkedő alakjáról, mint Zrínyi Ilonáról, Rákóczi fejedelemről és a “legnagyobb magyar”, Széchenyi István korszakalkotó munkásságáról tanulunk.

  2. Szülőföldem szép határa: Ahol Petőfi Sándor sokszínű költészetén keresztül és Fekete István, Tamási Áron csodálatos leírásai által Magyarország és Erdély tájaival, történelmi városaival ismerkedünk meg. Foglalkozunk még ünnepeinkkel, hagyományainkkal és a népi megfigyelésekkel. Emellett célunk a magyar nyelvtani szabályok gyakorlása, fogalmazási és helyesírási készségek és a szókincs fejlesztése.

A Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda Tantestülete

***

Cserkészek
cserkesz
Cserkészek_2
cserkesz2
Cserkészek_3
cserkesz3
HMI-Felsösök
hmi-felso
HMI-haladók
hmi-halado
HMI-haladók2
hmi-halado2
HMI-kezdök
hmi-kezdo
HMI-kezdök
hmi-kezdo2
HMI-ovisok
hmi-ovi
HMI-ovisok_2
hmi-ovi2
HMI fellépés
fellépés
HMI fellépés
fellépés 2
HMI anyáknap
anyáknapján
HMI ovisok
ovisok

Tücskök
Tücskök